Nieuws


Uitnodiging bijeenkomsten inspraak Orionzone


Op maandag 20 januari en op maandag 27 januari bent u om 20.00 uur van harte welkom in het Posthuis om met elkaar te praten over de bouwplannen in de Orionzone. De tijd begint te dringen!
Op 6 februari gaat de gemeenteraadscommissie Ontwikkeling de definitieve Ontwikkelvisie namelijk goedkeuren. Na deze datum wordt het steeds moeilijker om invloed uit te oefenen.
We kunnen met elkaar een tekst opstellen die op 6 februari voor de commissie voorgelezen kan worden (het zogenaamde ‘Inspreken’). Ook kunnen we besluiten de politiek nogmaals (per mail) te benaderen.

Kom naar de bijeenkomst van de wijkraad om te praten over de bouwplannen!

smacap_Bright

Reactie Burgemeester & Wethouders op vragen over de Orionzone
De ontwikkelvisie voor de Orionzone is ter inzage gelegd en de 140 reacties (!) vanuit de bewoners zijn beantwoord en verwerkt. Maar veel zaken zijn niet specifiek beantwoord of zijn met standaard antwoorden afgedaan. lees verder


Reactie wijkraden op Orionzone

De wijkraden in Noord vinden namens de buurt dat het proces rond de nieuwbouwplannen van ruim 600 woningen in de zogenaamde Orionzone te snel gaat en onvoldoende zorgvuldig gebeurt.

De drie wijkraden Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim hebben een zogenaamde zienswijze ingediend. Veel bewoners en de wijkraden hebben namelijk zorgen omtrent het verdwijnen van het groen in de wijken, het toenemend verkeer en het parkeren. Ze missen ook een milieu onderzoek. Het verkeersonderzoek dat de gemeente heeft uit laten voeren is slechts een verkenning met beperkte waarde. Zij vragen de gemeente om het proces zo te laten voorlopen dat het voor de bewoners beter inzichtelijk wordt wat er op hun af komt. Dit kan onder andere met een speciaal computer programma. Daarnaast willen zij meer aandacht voor het beantwoorden van de vragen van bewoners. Zo willen zij bijvoorbeeld weten waarom er enerzijds een zwembad verplaatst moet worden en er een extra supermarkt moet komen, terwijl er anderzijds geen oplossingen zijn voorzien voor de verkeersknelpunten in Noord. Door niet voldoende deze zaken te behandelen kan de ontwikkelvisie over de Orionzone niet geloofwaardig verder gaan vinden de wijkraden. Want nu al haken veel bewoners af. Lees hier de hele reactie van de wijkraden.


Inspraakbrief Orionzone

Tot 7 oktober 2019 kan u uw mening geven op de concept ontwikkelvisie Orionzone.

Dat kunt u doen op de volgende manieren:

Of

  • Ga naar de gemeentelijke website over de Orionzone, vul uw gegevens en uw bezwaar in en sla deze op. U weet dat het gelukt is als u de bevestigingstekst ‘Bedankt, uw reactie is succesvol verzonden.’ ziet.

Tip: bewaar een exemplaar van uw ingezonden bezwaar voor uw eigen administratie.

Geef uw mening! Een leefbare buurt voor nu en de toekomst is ook in uw belang!


Bevindingen klankbordgroep over de verkeersstudie Orionzone

Op verzoek van de gemeente is door bewoners van de wijken een ‘klankbordgroep Verkeer’ gevormd. De klankbordgroep zorgt ervoor dat de ervaring van wijkbewoners meeweegt in de studie. Zij verwoordt de vragen en zorgen die leven onder omwonenden en denkt mee over oplossingen voor de verkeersknelpunten. Zij mogen eenmalig een advies uitbrengen en worden dan ontbonden.

Benieuwd naar de opmerkingen en suggesties die de klankbordgroep heeft gedaan naar aanleiding van de verkeersstudie Orionzone? Klik hier voor het document


Nieuwbouw Orionzone Verkeersonderzoek (new update)

voorbeeld uit een verkeersonderzoek (Den Haag)

Nieuwbouw Orionzone Verkeersonderzoek

In verband met de nieuwbouwplannen in de Orionzone moet er een visie op mobiliteit komen voor in het gebied in Haarlem Noord. 600 woningen met voorzieningen en werkplekken erbij geeft een grote druk op de kwaliteit van de leefomgeving. In de visie van de gemeente is een mobiliteitstransitie nodig om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Dit betekent maatregelen komen om het autoverkeer te verminderen en ruimte te geven aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. Lees verder.


Overzicht van de werkgroep Orionzone

Wat is het Orionzone-project?

De Orionzone is één van de zeven locaties in Haarlem waar gemeente nieuwbouw wil realiseren. Het betreft ruwweg de westzijde van de Orionweg en de Planetenlaan. De nieuwbouw is nodig om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Omdat de gemeente Haarlem binnen de Metropool Regio Amsterdam valt, moet Haarlem uiterlijk in 2025 de bouw van 10.000 woningen realiseren. De gemeente wil in de Orionzone 600 woningen bouwen. Dit heeft enorme gevolgen voor Haarlem Noord. lees verder


Samenvatting commissie vergadering Orionzone 20 juni

Kort verslag van de vergadering commissie ontwikkeling over de Orionzone van 20 juni

Over Orionzone waren liefst 11 insprekers. Een van de Krim, 6 over planetenlaan, 2 van wijkraad Sinnevelt en 2 Planetenwijk. Wij kregen complimenten over ons inspreken. Jacqueline en Cees kregen aanvullende vragen uit de raad en antwoordden daar heel goed op. Lees verder.


Haarlem105 interview over Orionzone

Interview van Arjan Busch over de nieuwbouw plannen rond de Orionweg en Planetenlaan bij Haarlem105


Brief van de werkgroep aan de gemeente met vragen over de Orionzone

Brief aan de gemeente met vragen over de Orionzone


Proces en planning Orionzone

Hier het laatste schema over de Nieuwbouw


Verslag wijkraadoverleg Orionzone

Hier leest u in steekwoorden de samenvatting van het wijkraadoverleg over het thema van de Orionzone op 17 april 2019. Dit thema behelst de door de gemeente gewenste woningbouw en bijbehorende voorzieningen van 600+ woningen in aan de Planetenlaan en Orionweg.


Verslag bijeenkomst Orionzone 25 feb

De gemeente heeft een tweede bijeenkomst georganiseerd waar zij hun ontwerpen voor de Orionzone hebben toegelicht.

Lees hier het verslag van Ernst Blok uit de Planetenwijk

Op dit moment worden alle reacties van bewoners verwerkt in één voorkeursscenario. daarbij worden ook een aantal zaken nog verder onderzocht zoals de verkeersbelasting van Haarlem Noord.


Bijeenkomsten nieuwbouw Orionzone

Er komen 2 bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de bouwplannen aan de Orionweg/Planetenlaan (de zogenaamde ‘Orionzone’) De gemeente geeft een presentatie op dinsdag 12 februari 19.30 uur in verpleeghuis Schoterhof, Plesmanplein 10. De avond eindigt om 21.00 uur.

Let op! U heeft dan nog slechts 2 weken om te reageren. En wel alleen nog tussen 12 en 25 februari via www.haarlem.nl/orionzone De presentatie (op papier) van deze plannen komen na 12 februari ter inzage te hangen in de Bibliotheek in Noord op de Planetenlaan.

Op maandag 25 februari tussen 15.00 – 20.00 uur is er een inlooopavond zonder presentatie waar u de gemeente vragen kan stellen.

De gemeente gaat na 25 februari 1 van de 2 scenario’s uitwerken, die leid tot de ‘ontwikkelingsvisie’. Die wordt dat vervolgens weer aan de inwoners voorgelegd. Na 25 februari is de inspraakprocedure afgerond en kan er alleen nog via bezwaar procedures gereageerd worden.


Haarlem105 interview over Op Stoom en Orionzone

Hier kunt u het interview over de Orionzone en het Kinderdagverblijf Op Stoom met wijkraadslid Paul Reinders bij Haarlem105 terugluisteren van 31 oktober.

 


Participatie traject/omgevingsvisie Planetenlaan Orionweg zone

De gemeente Haarlem heeft de zone Planetenlaan en Orionweg aangemerkt als ontwikkelings zone.

Alle plannen rondom het Edo terrein het zwembad de Planeet de Deka markt de bibliotheek het Nova College, Schoter College, Nieuw Delftweide en de Bizon bowling worden hierin betrokken. Er ligt nog geen vastomlijnd plan, dus er is nog veel ruimte voor ideeën.

Een van de doelstellingen is om 600 woningen bij te bouwen in deze zone. U kan meepraten over gewenste type woningbouw, de dichtheid en hoogte, de consequenties voor groen in de wijk en speelgelegenheden, sportvoorzieningen. Verkeers- en parkeergevolgen worden hier ook meegenomen.

Doel van het ‘participatieproces’ was om
– met elkaar de belangrijkste kwaliteiten van het gebied te ontdekken,
– kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling te zoeken
– zorgen met elkaar te delen

Tijdplanning :

– in januari worden twee of meer scenario’s ontwikkeld
– op 12 februari en 25 februari worden deze scenario’s voorgelegd aan omwonenden en belangstellenden
– het voorkeursscenario wordt uitgewerkt in maart tot juni
– de besluitvorming vindt plaats uiterlijk in september

Agenda van de bijeenkomsten:

Er komen dus 2 bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de bouwplannen aan de Orionweg/Planetenlaan (de zogenaamde ‘Orionzone’) De gemeente geeft een presentatie op dinsdag 12 februari 19.30 uur in verpleeghuis Schoterhof, Plesmanplein 10. De avond eindigt om 21.00 uur.

Let op! U heeft dan nog slechts 2 weken om te reageren. En wel alleen nog tussen 12 en 25 februari via www.haarlem.nl/orionzone De presentatie (op papier) van deze plannen komen na 12 februari ter inzage te hangen in de Bibliotheek in Noord op de Planetenlaan.

Op maandag 25 februari tussen 15.00 – 20.00 uur is er een inlooopavond (dus geen presentatie !) waar u de gemeente vragen kan stellen.

De gemeente gaat na 25 februari 1 van de 2 scenario’s uitwerken, die leid tot de ‘ontwikkelingsvisie’. Die wordt dat vervolgens weer aan de inwoners voorgelegd. Na 25 februari is de inspraakprocedure afgerond en kan er alleen nog via bezwaar procedures gereageerd worden.

verder lezen op de site van de gemeente Haarlem

Nieuwe facebookpagina over de Orionzone