Nieuws


Bouwplannen Zonnewijzer 1

Update 26 mei 2024

Er is gebleken dat het proces met betrekking tot de omgevingsvergunning is vertraagd. Hierdoor is de start van de nieuwbouw uitgesteld. De verwachting is dat er in het tweede kwartaal van 2025 gestart kan gaan worden.


De Zonnewijzer 1 aan de Planetenlaan 9 zal deels herbouwd en uitgebreid gaan worden. Op donderdag 11 april wordt er een bewonersavond gehouden waarin de plannen toegelicht gaan worden en waar u in gesprek kunt hierover. De uitnodiging met daarbij een impressie van het resultaat vindt u hieronder.


Update Orionzone november 2023

De Bisonbowling
Dit plan ligt stil omdat de gemeente geen capaciteit had in 2023. In de Orionzonevisie van de gemeente staat een maximum van 7 verdiepingen op deze plek. De plannen van Hoorne vastgoed waren oorspronkelijk 11 verdiepingen. Dit zou door ‘naar de wijk geluisterd te hebbe’ nu op 9 verdiepingen staan. Wordt vervolgd. Zie ook https://bit.ly/bowlingbouw


Het oude Novacollege Planetenlaan 5
Uit een aanvraag ‘ontheffing Milieuvergunning’ in augustus lazen wij dat er geen 80 maar nu 100 appartementen gepland staan. Hoe het parkeren op eigen terrein opgelost gaat worden is straks een van de aandachtspunten. Dit plan lag ook in2023 stil vanwege capaciteitsgebrek bij de gemeente.

Zwembad de Planeet
Er wordt gewerkt aan plannen om het zwembad te verplaatsen naar de hoek Planetenlaan/mester Jan Gerritszlaan. Op het voetbalveld van EDO.
zie punt 8 op de agenda: https://bit.ly/zwembadplan

Bouwplan Stadionplein/Sportweg
Er gaat gebouwd worden aan de Planetenlaan. Op het terrein van het benzinestation en het voetbalstadion. Op 14 november hield de gemeente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de middelbare school het Schoter

Er komen 245 woningen (waarvan 50% sociaal) , een DeKa supermarkt, parkeerplaatsen en Sint Jacob gaat Nieuw Delftweide verplaatsen naar deze locatie. Zie ook https://haarlem.nl/ontwikkeling-gebied-sportweg-orionzone-planetenlaan (of gebruik: https://bit.ly/sportweg5)

Voor alle bouwplannen in de Planetenwijk is er een Facebookpagina voor en door bewoners : https://www.facebook.com/groups/orionbouwen


Bewonersbijeenkomst Sportweg op 14 november

Beste wijkbewoners,

Er gaat gebouwd worden aan de Planetenlaan. Op het terrein van het benzinestation en het voetbalstadion.

Er komen 245 woningen, een DeKa supermarkt, parkeerplaatsen en Sint Jacob gaat Nieuw Delftweide verplaatsen naar deze locatie. Zie ook https://haarlem.nl/ontwikkeling-gebied-sportweg-orionzone-planetenlaan (of gebruik: https://bit.ly/sportweg5)

Informatiebijeenkomst

De gemeente Haarlem organiseert voor omwonenden een bewonersbijeenkomst op
dinsdag 14 november 2023 van 19.30 tot 21.00 uur in de aula van Het Schoter (Sportweg 9, Haarlem).

Tijdens deze bijeenkomst presenteert de gemeente het concept van eisen voor de bouwplannen en verneemt daarbij dan graag uw mening. U moet zich vooraf aanmelden op: projecten@haarlem.nl

De wijkraad heeft veel vragen gekregen waar wij nog geen antwoord op hebben. Bijvoorbeeld:
Wat voor soort woningen worden het? Er zou toch niet hoger dan 8 lagen gebouwd worden?
Hoeveel bomen worden er gekapt? Komt er een verkeersplan voor al dat extra drukke verkeer?
Gaat het zwembad de Planeet verplaatst worden naar het Edo voetbalterrein?

Ook u kunt uw vragen die avond stellen aan de gemeente.

Er is een klankbordgroep ingesteld voor dit bouwplan. Deze is helaas al heel lang (de laatste keer in oktober 2022!) niet bij elkaar geweest. Ook heeft de gemeente vorig jaar september een bijeenkomst gehouden voor de buurtbewoners en is naar uw wensen gevraagd. Nu ligt er dan het conceptplan (Programma van Eisen voor de Leefomgeving) waar u, direct na de bijeenkomst, on-line uw reactie op kunt geven. Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Haarlem tel 14 023 of mailen naar projecten@haarlem.nl

Wij ontmoeten u graag op deze bijeenkomst.

Wijkraad Planetenwijk
www.wijkraadplanetenwijk.nl

P.S.: Volg dit plan ook via facebook https://www.facebook.com/groups/orionbouwen


Flyers nieuwbouw Orionzone

Onlangs heeft u de flyer “Op zoek naar Orion400” over de ontwikkelingen in de Orionzone ontvangen. Binnenkort verspreiden de wijkraden ook een folder over deze ontwikkelingen, om onze visie hierop aan u mee te geven.

Eén van de plaatsen waar woningen gebouwd gaan worden is de plek van Bison Bowling. De wijkraden zijn blij dat er sociale huurwoningen gepland zijn die dan door Elan verhuurd kunnen worden. De grond is in 2017 aangekocht door projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed. Hoorne Vastgoed neemt nu het initiatief om concretere plannen te maken voor het bebouwen van deze plek.

In recent overleg met Hoorne Vastgoed hebben de wijkraden aangegeven het toe te juichen dat er bij de uitwerking van de plannen rekening wordt gehouden met de wensen van de wijkbewoners. In het eerder opgestelde visiedocument van de gemeente staan bijvoorbeeld de wensen dat de bouwhoogte maximaal 7 lagen wordt en dat er geen behoefte is aan een supermarkt. Bewoners maken zich zorgen over de toename van het verkeer op het toch al drukke kruispunt bij het Mendelcollege en bovendien is er is al een Dekamarkt vlakbij.

De wijkraden vermoeden dat Hoorne Vastgoed desondanks wil proberen om via de online sessies op 13 en 15 april de bewoners op andere gedachten te brengen om zo een toekomstige Vomar vestiging op de Orionweg te promoten.

Wees u daarvan bewust als u aan deze sessies deelneemt.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

Namens de wijkraad de Krim, Sinnevelt en de Planetenwijk.


Orionzone – stand van zaken

  • Orionweg – Bisonbowling. De nieuwe eigenaar Hoorne Vastgoed doet moeite om alsnog een Vomar supermarkt te kunnen vestigen aan de Orionweg. Er is een communicatiebureau ingehuurd om wijkbewoners en gemeente te beïnvloeden. Wijkraden en wijkbewoners hebben al heel vaak laten blijken er niet nog een supermarkt bij te willen hebben. Zo is begin dit jaar ook besloten door de gemeenteraad. Er zijn voldoende supermarkten. Ook de gemeente zou het besluit van de politiek en standpunt van de wijkraden serieus moeten nemen, maar blijkt op dit punt niet transparant. We blijven de situatie op de voet volgen en houden u op de hoogte.
  • Orionweg – Nieuw Delftweide (St Jacob) Het perceel ligt naast dat van Bison Bowling. Er is een intentieverklaring met de gemeente getekend, waarbij het verzorgingscentrum gaat verhuizen naar het nog in te richten Stadionplein. De gemeente zou dan de nieuwe eigenaar worden van het perceel aan de Orionweg.
Nova college
  • Planetenlaan 5 Novacollege. Het perceel van het voormalige Novacollege aan de Planetenlaan 5 Haarlem Noord is in augustus verkocht. Betrokken bij de koop en bouwplannen zijn HeikoHulsker architecten. Er wordt gedacht aan 60 á 90 appartementen van 45 – 60 m2 met een huur van 800 – 1200 euro. Gericht op starters in de leeftijd 25 – 35 jaar.
  • Dat het gebouw de status van ‘ gemeentelijke monument’ geeft beperkingen in de mogelijkheden van verbouwingen, maar geeft ook aan dat het een bijzonder object is. De architect heeft veel ervaring met het ontwerpen en verbouwen van ‘monumenten’. Uitgangspunt van eigenaren en architect is om de eigenheid van een gebouw te respecteren en de elementen die het karakter bepalen zoveel mogelijk in stand te houden.
  • Er moet veel gebeuren om de vernieuwingen te realiseren. Zo zal de huidige ‘maatschappelijke bestemming’ worden omgezet naar een ‘woningbestemming’. Er mag tot die tijd niet worden gewoond. Leegstand wordt voorkomen door ruimtes tijdelijk te verhuren aan ZZP-ers en thuiswerkers. Het traject van uitwerken van de plannen, tekenen en aanvragen van vergunningen zal minimaal een jaar in beslag nemen. De architect vindt het belangrijk om ook de buurt te betrekken. Naar verwachting kunnen de eerste plannen in begin volgend jaar aan omwonenden worden gepresenteerd.
  • Nieuwbouw Sporthal In januari zal worden gestart met de bouw. De oplevering staat gepland op december 2021.

Er is een klankbordgroep Orionzone ingericht die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente en wijkraden. Doel van deze groep is o.a. om elkaar te informeren en eventuele problemen bijtijds te signaleren. We zijn ervan uitgegaan dat de gemeente ons als een serieuze, inhoudelijke gesprekspartner ziet. Helaas beginnen de eerste scheurtjes zich af te tekenen.

Zie ook de gemeentelijke websites: www.haarlem.nl/orionzone en www.haarlem.nl/sportweg-nieuwbouw-sporthal


Meedenken over toekomstvisie Haarlem

afbeeldingen van de website van de gemeente Haarlem

“Hoe denk jij dat Haarlem er in de toekomst uit zou moeten zien? Hoe we wonen, werken, recreëren en omgaan met de openbare ruimte, erfgoed en duurzaamheid? Daarover gaan we graag met u in gesprek. Ook nemen we u mee in twee mogelijke toekomstverhalen voor Haarlem, waarmee we de keuzes, kansen en dilemma’s waar we voor staan in beeld willen brengen. We hebben een leuk en gevarieerd programma om samen in gesprek te zijn en uw ideeën over Haarlem te horen!”

Twee visies werden naast /tegenover elkaar gezet. “Haarlem aan het Spoor” en “Haarlem aan het Spaarne”.  Een groot aantal uitgangspunten van hoe deze visie eruit moet komen te zien lijkt al aardig vast te staan. Proces van inspraak is een beetje vergelijkbaar / herkenbaar van de Orionzone. Goed bedoeld (inspraak is immers verplicht), mooie plaatjes, maar hoeveel inspraakruimte is er en zijn dit de eerlijke/realistische verhalen? Gaat verdichten met veel nieuwbouw bijvoorbeeld samen met meer speel(ruimte) en groen in de wijk? Geen auto’s in de straat, parkeergarages (hoe dan?/heffingen?). Wie bepaalt uiteindelijk wat, waar en voor wie er gebouwd gaat worden? Etc.

Van belang is dat er mogelijkheden zijn om te reageren op de visie. We hopen dat velen dat (net als bij de Orionzone destijds) zullen doen. Wat er ook verder mee gedaan zal worden.

Ga dus vooral naar:  https://www.haarlem.nl/omgevingswet/toekomstverhalen/#/ en geef uw reactie.

Krijgen we een flat midden op het Juno plantsoen? 🙂


Bestemmingsplan Sporthal Schoter behandeld door de Gemeente

De gemeente is bij het Schoter van plan een grote sporthal toe te staan. Het concept bestemmingsplan stond voor donderdag 9 april op de agenda van de commissie ontwikkeling

De bewoners en de wijkraad vinden dat bezwaren met name over de verkeersveiligheid en de parkeerdruk niet voldoende zijn omschreven in het Wijzigingsoverzicht van de gemeente. Dus hebben ze de raadsleden opgeroepen hier nog eens kritisch naar te kijken. Rene Dalmolen heeft twee stukken geschreven waar uitgebreid wordt ingegaan op de bezwaren van omwonenden.

In de eerste bijlage op hoofdlijnen onze vragen.

In de tweede bijlage onze zienswijze met meer achtergrondinformatie.

.


Laatste oproep van werkgroep Orionzone

De werkgroep Orionzone doet een laatste poging om de ontwikkelvisie over de Orionzone bij te sturen in een meer leefbare richting voor de wijk.

Lees hier het appèl aan de gemeenteraad

foto Haarlems Dagblad

Werkgroep in Haarlems Dagblad over behoud Planetenlaan


Haarlems Dagblad over Raadsvergadering Orionzone

(Uit het Haarlems Dagblad door Henk Geist)

De karakteristieke middenberm van de Planetenlaan.

’Visie niet in beton gegoten’

Herinrichting Planetenlaan wordt opnieuw onderzocht

De ontwikkelvisie voor de Orionzone schrapt geen parkeerplaatsen en kapt geen bomen. Met die uitspraak poogde D66-raadslid Misja de Groot donderdagavond in de raadscommissie ontwikkeling de grote ongerustheid over de plannen bij de bewoners van de Planetenbuurt en Sinnevelt in Haarlem-Noord weg te nemen.

Die bewoners waren in groten getale naar de raadszaal gekomen, waar de bespreking van de visie voor deze ontwikkelzone op de agenda stond. Maar liefst 21 insprekers maakten gebruik van de gelegenheid om hun zorgen te uiten. Over parkeerplaatsen die verdwijnen, over bomen die gekapt worden, over het grote aantal nieuw te bouwen woningen, over het vele verkeer dat daarmee naar verwachting gepaard zal gaan. En ook over de niet gewenste herinrichting van de Planetenlaan, waardoor de karakteristieke middenberm verdwijnt.

,,We staan pas aan het begin, alles moet nog worden uitgewerkt’’, bezwoer De Groot de volksopstand. ,,In deze visie gaat het om de grote lijnen, over hoe het er in de toekomst mogelijkerwijs uit gaat zien. Het is een denkrichting, er komen nog voldoende momenten om het anders te doen. Uw zorgen zijn niet onterecht, wij zullen absoluut luisteren’’, zegde hij de bewoners op de volle publieke tribune toe.

Middenberm

,,Maar we staan wel achter de uitgangspunten van de visie’’, hield Jasper Drost (GroenLinks) hen voor. ,,Wij maken ons zorgen dat veel Haarlemmers geen woning kunnen vinden. Dus kiezen we er voor om woningen te bouwen. Maar niet plompverloren, wel met een visie. Die is nog lang niet klaar, de concrete zorgen van bewoners zullen in de vervolgstappen aan de orde komen.’’

VVD’er Joris Blokpoel concludeerde uit die toezeggingen dat de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA aan het draaien is. ,,U bent niet meer zo stellig. Er ontstaat ruimte voor bewoners om de visie aan te passen, dat biedt perspectief.’’

De eerste aanpassing wisten de bewoners donderdagavond al binnen te halen. Het voornemen om de fraaie Planetenlaan met middenberm anders in te richten is niet in beton gegoten, zo kregen ze te horen. ,,We zien dat dit onderdeel nu frictie oplevert’’, zei PvdA’er Maarten Wiedemeijer, ,,we gaan dit met de bewoners verder uitwerken.’’ Wat de bewoners betreft wordt de gehele Planetenlaan tot aan de Rijksstraatweg met groene middenberm uitgevoerd. Volgens wethouder Floor Roduner (PvdA) biedt de herinrichting juist mogelijkheden om de Planetenlaan te vergroenen, maar hij zegde toe met de bewoners in gesprek te gaan.

Net als bij de ontwikkelvisie voor Zuidwest bestaan er bij raadsleden ook zorgen over de groei van het autoverkeer in Haarlem-Noord als gevolg van de woningbouw. Het wachten is op de mobiliteitsvisie voor heel Haarlem die in de maak is. ,,Als daaruit blijkt dat het verkeersprobleem niet valt op te lossen, moeten we overwegen of we nog wel 650 woningen in de Orionzone moeten bouwen’’, zei CDA’er Jurrit Visser.


Let op: inspreken bij de Commissie vergadering over de Visie ontwikkelzone op 6 februari laatste kans!

Aanstaande donderdag 6 februari vergadert de gemeente over de Orionzone.

De commissie ontwikkeling gaat de visie Orionzone (ongewijzigd?) goedkeuren en voordragen aan de Burgemeester en Wethouder, die geven er dan over een paar weken een klap op. Volgende stap is dat het maken van een Bestemmingsplan. Nu is dus het moment om uw stem te laten horen. U kunt uw brief insturen naar de griffie. Voorlezen kan ook, in maximaal 3 minuten. Uw laatste kans!

smacap_Bright

Hier volgt de Visie van Ernst Blok op ontwikkelzone Orionweg / Planetenlaan ( Orionzone 2 feb 2010)

Soms is het goed dat 140 buitenstaanders meekijken in een ontwikkelvisie.
Iemand heeft bedacht dat er 685 woningen erbij kunnen komen.
Iemand heeft bedacht dat de symmetrische Planetenlaan na 90 jaar moet verdwijnen.
Iemand heeft bedacht dat een,  20 jaar geleden gerenoveerd zwembad,  kan worden afgebroken. Iemand bedacht 50% sociale woningen,  terwijl de gezamenlijke woningcorporaties,  hier in deze zaal hebben aangegeven, wegens geldgebrek , deze niet kunnen bouwen.

Naast de gemeente staan gelukkig ook andere parijen.
Hoorne Vastgoed, die een Vomar op een druk kruispunt er doorheen drukte.
Een Novacollege dat zijn school aan de Planetenlaan wilde verkopen aan de hoogste bieder.
Amerkaanse Investeringsmaatschappijen, als Greystar,  die voor onze kinderen vrije sector appartementen gaan bouwen, bijvoorbeeld in het oude kantoorpand van Rijkswaterstaat in Schalkwijk.
Investeringsmaatschappij AIVM en Wibaut die voor onze kinderen vrije sector woningen gaan bouwen op het transformatorterrein aan de Spaarndamseweg,

Maar gelukkig zijn er ook inwoners die, de Amsterdamse huizenmarkt kennen,  en wel eens een goede krant lezen.
Die burgers wezen de afgelopen 14 maanden de gemeente  op de risico’s   de Gemeente speelt hoog spel.
Politieke ambitie ‘meets’ overmoed

Ik heb de visie gelezen en ook alle 140 zienswijzen en dit viel mij op:

Alle parkeerplaatsen in een straat mogen weggehaald worden

Uit de Nota van inlichtingen Pagina 86, over het opladen van elektrische auto’s:

“In de openbare ruimte kan alleen geparkeerd worden daar waar plek is.
Parkeerplaatsen ‘ voor-de-deur’ kunnen dus niet geclaimd worden. Uitgezonderd daarop zijn parkeerplaatsen met kenteken.”

Dus met 1 pennenstreek veegt de gemeente hiermee 200 parkeerplaatsen aan de Planetenlaan weg. Dat is nogal wat.

Uit de Nota van inlichtingen op pagina 139:

“In de visie verdwijnen de parkeerplaatsen die zijn bedoeld voor de Noordzijde van de Planetenlaan. (red. : dat is de kant van basisschool de Zonnewijzer)
De nieuwe ontwikkelingen aan de noordzijde van de Planetenlaan moeten immers voorzien in Parkeerplaatsen op eigen terrein.”

3.8 ontwikkelzone en de opgaven voor de stad als geheel
Van de 650 geplande woningen wordt 50% sociaal.  Lees:
‘Worden 1-  en 2-persoonshuishoudens ( 103 en 208 = 311 kleine appartementen!)’

Woningcorporaties gaan helemaal niet bouwen. Deze starterswoningen zullen dus door (Amerikaanse) investeerders worden gebouwd. Persoonlijk heb ik geen vertrouwen in de gemeente dat die onze kinderen langdurig tegen hun wurghuurcontracten kan beschermen. Maar verrast u mij.

50% van het aantal woningen daarvan mag de investeerder zelf bepalen hoe hij het meeste geld kan verdienen. Gemeente, dit worden geen woningen voor doorstromende ouderen, geen middeldure koop, geen middeldure huur. Wel Pim Mulliertoren-achtige vrije-sector woningen vanaf € 1200,– per maand, exclusief servicekosten, exclusief parkeerplaats.

Investeerders mogen in 2020 de huur verhogen tussen de 5,1 en 6,6 % , afhankelijk van het inkomen. Investeerders kennen helaas geen maximum huren.
Onze echte sociale Woningcorporaties kennen wel een maximum huurbedrag en hanteren vaak de lagere CBS prijsindex voor huurwijzigingen.

Schotercollege Sporthal
de Nieuwe Sporthal voor het Schotecollege en externe sportclubs wordt gebouwd zonder extra parkeerplaatsen. De gemeente geeft in het bestemmingsplan aan, dat er wel tijdelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Op de grond van deze tijdelijke parkeerplaatsen zijn echter Orionzone woningen gepland.

Er wordt wel een ondergrondse fietsparkeergarage gebouwd onder de sporthal.
Ik ga er niet vanuit dat mensen die de bus willen nemen op de Rijksstraatweg hier hun fiets moeten parkeren. Dat is wel erg ver lopen.

5.2.2. Openbare ruimte
De Planetenlaan wordt in de visie veranderd in een 2-baansweg aan de Noordzijde en een nieuwe groenstrook aan de Zuidzijde.

Waarom is er geen opdracht gegeven voor een onderzoek of de verkeerssituatie op de Planetenlaan gehandhaafd kan blijven?
 De Planetenlaan leverde nooit problemen op en is , met gescheiden rijstroken, een veilige straat.

Ik krijg het idee dat de groenstrook een ‘moetje’ is. Een soort Groenwassen als noodzakelijke tegenhanger van verstenen van het groene Noorder Sportpark

5.2.6. Functies
De gemeente vindt banen en werkgelegenheid belangrijk. Ook Haarlem Noord heeft steeds meer ZZP-ers en mensen die thuiswerken. U heeft het in de visie over ‘Kantoorverzamelplekken’ of ‘Buurtkantoren’. De plintbebouwing is alleen met de vestiging van medische dienstverleners al vol. Wanneer de gemeente werkplekken aan de Markt overlaat zullen ze er niet komen in de Orionzone. Een gemeente kan wel degelijk sturen en invloed uitoefenen. Het Nova college gebouw biedt mogelijkheden tot herontwikkeling. Ook bij de bouw van een nieuwe Bibliotheek zijn mogelijkheden voor studieplekken voor studenten en of voor ZZP-ers

Ernst Blok
Orionzone bewoner

Word ook lid van de FaceBook groep Orionzone http://bit.ly/facebook-orionzone


Bewoners Planetenwijk en Sinnevelt willen meepraten over Orionzone

Uit het Haarlems dagblad van maandag 3 februari

Ze willen echt meepraten, de bewoners van de Planetenwijk en Sinnevelt in Haarlem-Noord. Dat gevoel hebben ze nu niet. In de door B en W vastgestelde ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan zien ze veel te weinig terug van hun inbreng.

,,De gemeente heeft wel moeite gedaan om ons te betrekken en te informeren, maar we hebben niet de indruk dat er echt wordt geluisterd naar onze inbreng’’, zegt Hans Spruit, die deel uitmaakt van de voor de gelegenheid opgerichte Orionwerkgroep.

,,De belangen van de bewoners spelen minder een rol. Negentig procent van onze inbreng is afgeschoten in de vastgestelde ontwikkelvisie.’’

,,Die visie is een rijdende trein, het college wil zijn ambities snel uitvoeren’’, stelt werkgroeplid Ernst Blok. ,,Er moet een betere balans komen tussen de wensen van de politiek en de belangen van de bewoners. Samen moeten we er voor zorgen dat het leefbaar blijft. Wij kennen de wijk ook het beste.’’

Planetenlaan

Het plan voor de herinrichting van de Planetenlaan is volgens hen exemplarisch voor de aanpak van de gemeente. De huidige situatie van twee gescheiden rijbanen met aan weerszijden parkeerstroken en in het midden een groenstrook gaat veranderen.

,,De inrichting van die laan is cultuurhistorisch van belang’’, zegt de actieve buurtbewoner Jeroen van der Kuur, ,,maar de symmetrie verdwijnt straks. Een rijbaan blijft voor de auto’s, de andere wordt groen en in het midden komt het fietspad. Daar is iedereen op tegen. De parkeerplaatsen en de bomen in het midden verdwijnen, de stoepen worden smaller en op die groenstrook zit niemand te wachten. Er wordt niet uitgelegd waarom die herinrichting nodig is, er zijn andere oplossingen mogelijk. Er zijn genoeg argumenten om het zo te laten, de huidige situatie is veilig. Waarom moet het Planetenplein ook worden heringericht? Dat is een beschermd stadsgezicht.’’

Ze benadrukken dat iedereen zich bewust is van de noodzaak om te bouwen. Van der Kuur: ,,Maar om hoeveel woningen gaat het nu? Eerst 600, toen 570, nu 650. Zoveel woningen staan er nu ook in de Planetenwijk. Er wordt dus gewoon een buurt in de buurt gebouwd. Dat begint te wringen.’’

Spruit: ,,Hoe gaat het dan met de bereikbaarheid, het parkeren, de leefbaarheid? Daar geeft de gemeente geen antwoord op. Er is welgeteld één mobiliteitsonderzoek uitgevoerd, in de zomer ook nog. Dat is dus zeer beperkt. Er moet eerst voor heel Haarlem een mobiliteitsstudie worden gedaan voordat je dergelijke ingrijpende besluiten neemt over die ontwikkelzones.’’

Draagvlak

,,Maak als gemeente transparante keuzes’’, adviseert Ernst Blok. ,,Er worden nu door de gemeente dingen gewijzigd waar wij geen weet van hebben. Wij willen weten waar we nog over mee kunnen praten, we willen meepraten over leefbare oplossingen. Je merkt nu dat de machteloosheid toeslaat in de wijk, het draagvlak verdwijnt.’’

De ontwikkelvisie voor de Orionzone wordt donderdag in de raadscommissie Ontwikkeling besproken.


Verslag bijeenkomst buurtbewoners Orionzone

Ruim 25 buurbewoners bezochten de Bijeenkomst over de Orionzone georganiseerd door de Wijkraad Planetenwijk in het Posthuis op maandag 20 januari. Er werd gediscussieerd over de Ontwikkelvisie Orionzone. Deze visie wordt donderdag 6 februari besproken in de commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad Haarlem. Er zijn 2 groepjes gevormd; Verkeer en Parkeren. Maandag 27 januari is de tweede bijeenkomst over dit onderwerp in het Posthuis.

Besloten is dat er in de raadscommissie op 6 februari over dit onderwerp wordt ingesproken door twee mensen uit de groep. Wanneer de tekst klaar is op het eind van de tweede bijeenkomst, dan kan deze alvast naar de gemeente gestuurd worden.

Let op: binnenkort laatste bijeenkomst 27 januari !!

Wij nodigen u hierbij uit voor de laatste bewoners bijeenkomst over de Orionzone bij de wijkraad Planetenwijk op maandag 27 januari 2020 om 20.00 uur Adres Het Posthuis, Mercuriusstraat 20 Haarlem Noord.

Lees hier de hoofdpunten tot nu toe


Uitnodiging bijeenkomsten inspraak Orionzone


Op maandag 20 januari en op maandag 27 januari bent u om 20.00 uur van harte welkom in het Posthuis om met elkaar te praten over de bouwplannen in de Orionzone. De tijd begint te dringen!
Op 6 februari gaat de gemeenteraadscommissie Ontwikkeling de definitieve Ontwikkelvisie namelijk goedkeuren. Na deze datum wordt het steeds moeilijker om invloed uit te oefenen.
We kunnen met elkaar een tekst opstellen die op 6 februari voor de commissie voorgelezen kan worden (het zogenaamde ‘Inspreken’). Ook kunnen we besluiten de politiek nogmaals (per mail) te benaderen.

Kom naar de bijeenkomst van de wijkraad om te praten over de bouwplannen!

Foto Ernst Blok

Reactie Burgemeester & Wethouders op vragen over de Orionzone
De ontwikkelvisie voor de Orionzone is ter inzage gelegd en de 140 reacties (!) vanuit de bewoners zijn beantwoord en verwerkt. Maar veel zaken zijn niet specifiek beantwoord of zijn met standaard antwoorden afgedaan. lees verder


Reactie wijkraden op Orionzone

De wijkraden in Noord vinden namens de buurt dat het proces rond de nieuwbouwplannen van ruim 600 woningen in de zogenaamde Orionzone te snel gaat en onvoldoende zorgvuldig gebeurt.

De drie wijkraden Sinnevelt, Planetenwijk en De Krim hebben een zogenaamde zienswijze ingediend. Veel bewoners en de wijkraden hebben namelijk zorgen omtrent het verdwijnen van het groen in de wijken, het toenemend verkeer en het parkeren. Ze missen ook een milieu onderzoek. Het verkeersonderzoek dat de gemeente heeft uit laten voeren is slechts een verkenning met beperkte waarde. Zij vragen de gemeente om het proces zo te laten voorlopen dat het voor de bewoners beter inzichtelijk wordt wat er op hun af komt. Dit kan onder andere met een speciaal computer programma. Daarnaast willen zij meer aandacht voor het beantwoorden van de vragen van bewoners. Zo willen zij bijvoorbeeld weten waarom er enerzijds een zwembad verplaatst moet worden en er een extra supermarkt moet komen, terwijl er anderzijds geen oplossingen zijn voorzien voor de verkeersknelpunten in Noord. Door niet voldoende deze zaken te behandelen kan de ontwikkelvisie over de Orionzone niet geloofwaardig verder gaan vinden de wijkraden. Want nu al haken veel bewoners af. Lees hier de hele reactie van de wijkraden.


Inspraakbrief Orionzone

Tot 7 oktober 2019 kan u uw mening geven op de concept ontwikkelvisie Orionzone.

Dat kunt u doen op de volgende manieren:

Of

  • Ga naar de gemeentelijke website over de Orionzone, vul uw gegevens en uw bezwaar in en sla deze op. U weet dat het gelukt is als u de bevestigingstekst ‘Bedankt, uw reactie is succesvol verzonden.’ ziet.

Tip: bewaar een exemplaar van uw ingezonden bezwaar voor uw eigen administratie.

Geef uw mening! Een leefbare buurt voor nu en de toekomst is ook in uw belang!


Bevindingen klankbordgroep over de verkeersstudie Orionzone

Op verzoek van de gemeente is door bewoners van de wijken een ‘klankbordgroep Verkeer’ gevormd. De klankbordgroep zorgt ervoor dat de ervaring van wijkbewoners meeweegt in de studie. Zij verwoordt de vragen en zorgen die leven onder omwonenden en denkt mee over oplossingen voor de verkeersknelpunten. Zij mogen eenmalig een advies uitbrengen en worden dan ontbonden.

Benieuwd naar de opmerkingen en suggesties die de klankbordgroep heeft gedaan naar aanleiding van de verkeersstudie Orionzone? Klik hier voor het document


Nieuwbouw Orionzone Verkeersonderzoek (new update)

voorbeeld uit een verkeersonderzoek (Den Haag)

Nieuwbouw Orionzone Verkeersonderzoek

In verband met de nieuwbouwplannen in de Orionzone moet er een visie op mobiliteit komen voor in het gebied in Haarlem Noord. 600 woningen met voorzieningen en werkplekken erbij geeft een grote druk op de kwaliteit van de leefomgeving. In de visie van de gemeente is een mobiliteitstransitie nodig om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Dit betekent maatregelen komen om het autoverkeer te verminderen en ruimte te geven aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. Lees verder.


Overzicht van de werkgroep Orionzone

Wat is het Orionzone-project?

De Orionzone is één van de zeven locaties in Haarlem waar gemeente nieuwbouw wil realiseren. Het betreft ruwweg de westzijde van de Orionweg en de Planetenlaan. De nieuwbouw is nodig om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Omdat de gemeente Haarlem binnen de Metropool Regio Amsterdam valt, moet Haarlem uiterlijk in 2025 de bouw van 10.000 woningen realiseren. De gemeente wil in de Orionzone 600 woningen bouwen. Dit heeft enorme gevolgen voor Haarlem Noord. lees verder


Samenvatting commissie vergadering Orionzone 20 juni

Kort verslag van de vergadering commissie ontwikkeling over de Orionzone van 20 juni

Over Orionzone waren liefst 11 insprekers. Een van de Krim, 6 over planetenlaan, 2 van wijkraad Sinnevelt en 2 Planetenwijk. Wij kregen complimenten over ons inspreken. Jacqueline en Cees kregen aanvullende vragen uit de raad en antwoordden daar heel goed op. Lees verder.


Haarlem105 interview over Orionzone

Interview van Arjan Busch over de nieuwbouw plannen rond de Orionweg en Planetenlaan bij Haarlem105


Brief van de werkgroep aan de gemeente met vragen over de Orionzone

Brief aan de gemeente met vragen over de Orionzone


Proces en planning Orionzone

Hier het laatste schema over de Nieuwbouw


Verslag wijkraadoverleg Orionzone

Hier leest u in steekwoorden de samenvatting van het wijkraadoverleg over het thema van de Orionzone op 17 april 2019. Dit thema behelst de door de gemeente gewenste woningbouw en bijbehorende voorzieningen van 600+ woningen in aan de Planetenlaan en Orionweg.


Verslag bijeenkomst Orionzone 25 feb

De gemeente heeft een tweede bijeenkomst georganiseerd waar zij hun ontwerpen voor de Orionzone hebben toegelicht.

Lees hier het verslag van Ernst Blok uit de Planetenwijk

Op dit moment worden alle reacties van bewoners verwerkt in één voorkeursscenario. daarbij worden ook een aantal zaken nog verder onderzocht zoals de verkeersbelasting van Haarlem Noord.


Bijeenkomsten nieuwbouw Orionzone

Er komen 2 bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de bouwplannen aan de Orionweg/Planetenlaan (de zogenaamde ‘Orionzone’) De gemeente geeft een presentatie op dinsdag 12 februari 19.30 uur in verpleeghuis Schoterhof, Plesmanplein 10. De avond eindigt om 21.00 uur.

Let op! U heeft dan nog slechts 2 weken om te reageren. En wel alleen nog tussen 12 en 25 februari via www.haarlem.nl/orionzone De presentatie (op papier) van deze plannen komen na 12 februari ter inzage te hangen in de Bibliotheek in Noord op de Planetenlaan.

Op maandag 25 februari tussen 15.00 – 20.00 uur is er een inlooopavond zonder presentatie waar u de gemeente vragen kan stellen.

De gemeente gaat na 25 februari 1 van de 2 scenario’s uitwerken, die leid tot de ‘ontwikkelingsvisie’. Die wordt dat vervolgens weer aan de inwoners voorgelegd. Na 25 februari is de inspraakprocedure afgerond en kan er alleen nog via bezwaar procedures gereageerd worden.


Verslag bijeenkomst over nieuwbouwplannen Het Schoter

beeld van de opkomst tijdens de voorlichtingsavond

Voor een verslag van de bijeenkomst op 16 januari over de nieuwbouwplannen van Het Schoter (school aan de Planetenlaan)

Klik hier


Haarlem105 interview over Op Stoom en Orionzone

Hier kunt u het interview over de Orionzone en het Kinderdagverblijf Op Stoom met wijkraadslid Paul Reinders bij Haarlem105 terugluisteren van 31 oktober.

 


Participatie traject/omgevingsvisie Planetenlaan Orionweg zone

De gemeente Haarlem heeft de zone Planetenlaan en Orionweg aangemerkt als ontwikkelings zone.

Alle plannen rondom het Edo terrein het zwembad de Planeet de Deka markt de bibliotheek het Nova College, Schoter College, Nieuw Delftweide en de Bizon bowling worden hierin betrokken. Er ligt nog geen vastomlijnd plan, dus er is nog veel ruimte voor ideeën.

Een van de doelstellingen is om 600 woningen bij te bouwen in deze zone. U kan meepraten over gewenste type woningbouw, de dichtheid en hoogte, de consequenties voor groen in de wijk en speelgelegenheden, sportvoorzieningen. Verkeers- en parkeergevolgen worden hier ook meegenomen.

Doel van het ‘participatieproces’ was om
– met elkaar de belangrijkste kwaliteiten van het gebied te ontdekken,
– kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling te zoeken
– zorgen met elkaar te delen

Tijdplanning :

– in januari worden twee of meer scenario’s ontwikkeld
– op 12 februari en 25 februari worden deze scenario’s voorgelegd aan omwonenden en belangstellenden
– het voorkeursscenario wordt uitgewerkt in maart tot juni
– de besluitvorming vindt plaats uiterlijk in september

Agenda van de bijeenkomsten:

Er komen dus 2 bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de bouwplannen aan de Orionweg/Planetenlaan (de zogenaamde ‘Orionzone’) De gemeente geeft een presentatie op dinsdag 12 februari 19.30 uur in verpleeghuis Schoterhof, Plesmanplein 10. De avond eindigt om 21.00 uur.

Let op! U heeft dan nog slechts 2 weken om te reageren. En wel alleen nog tussen 12 en 25 februari via www.haarlem.nl/orionzone De presentatie (op papier) van deze plannen komen na 12 februari ter inzage te hangen in de Bibliotheek in Noord op de Planetenlaan.

Op maandag 25 februari tussen 15.00 – 20.00 uur is er een inlooopavond (dus geen presentatie !) waar u de gemeente vragen kan stellen.

De gemeente gaat na 25 februari 1 van de 2 scenario’s uitwerken, die leid tot de ‘ontwikkelingsvisie’. Die wordt dat vervolgens weer aan de inwoners voorgelegd. Na 25 februari is de inspraakprocedure afgerond en kan er alleen nog via bezwaar procedures gereageerd worden.

verder lezen op de site van de gemeente Haarlem

Nieuwe facebookpagina over de Orionzone