Kermis

Nieuws


Bewoner over geluid kermis

Reactie op de informatienota van M.J. Moggré m.b.t. de kermis Zaanenlaan
In de nota wordt de geluidsoverlast voor bewoners erg summier besproken en eigenlijk afgedaan met de conclusie dat het geluidsniveau binnen de normen bleef en er in het geluid weinig bastonen aanwezig waren. lees verder


Interview evaluatie kermis nieuwe stijl op Haarlem105

Wijkraadslid Paul Reinders wordt op Haarlem105 geïnterviewd over hoe de nieuwe opstelling van de kermis Zaanenlaan is ervaren door de buurt.


Nieuwe opstelling kermis 2019 bekend

Kaart van de opstelling (klik op het plaatje voor vergroten)

Na grondig onderzoek is de gemeente tot de conclusie gekomen dat de indeling rondom het park geen verbetering is (en onhaalbaar in 2019).

De verbeterpunten voor de kermis 2019 en later zijn:

  • minder attracties aan de Huizenzijde aan de Zaanenlaan 6 attracties verhuizen naar het park (zie tekening) Daardoor zijn de huizen beter bereikbaar voor de hulpdiensten (Brandweer en Ambulance)
  • geen bakkramen aan de huizenzijde
  • Er komt een oefening van de brandweer tijdens de kermis maar geen uithijsoefening zoals gevraagd door de bewoners.
  • Mogelijk meer beveiliging
  • een extra veiligheidscontrole tijdens de kermis en betere aanduiding van de vluchtwegen
  • betere controle op bas geluiden (maar geen harde toezegging op geluidsreductie helaas)

Voor 2020 zal de duur van de kermis met een dag terug gebracht worden naar 11 dagen.

Lees hier de brief aan de raad met daarin alle veranderingen voor de Kermis Zaanenlaan.

Laatste nieuws: Toezegging burgemeester over evaluatie kermis 2019:

Op 14 maart tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief kermis Zaanenlaan zegt burgemeester Wienen voor de zomer een evaluatie toe van de kermis 2019. Ten behoeve van deze evaluatie wordt aan (een afvaardiging) van de betrokkenen gevraagd naar hun aandachts- en verbeterpunten. Op basis hiervan worden voor de kermis 2020 in de evaluatie eventuele verbeteringen c.q. aanpassingen benoemd. Tijdens de behandeling van de evaluatie in de commissie wordt besloten of er nog nader onderzoek naar een alternatieve locatie voor de kermis noodzakelijk is.

Standpunt van de wijkraad hierover:

De wijkraad is blij met een evaluatie maar ziet liever een enquête onder alle direct aanwonenden van Orionweg, Zaanenlaan en Marnixplein. We zijn ook blij met de veiligheidsverbeteringen. maar op het gebied van de leefbaarheid zijn er in de ogen van de wijkraad te weinig verbeteringen gedaan gezien de uitkomsten van de laatste enquête.


Nieuwe kermisopstelling op Haarlem105

Hier kunt u het interview door Aiko Letschert van wijkraadslid Paul Reinders over de nieuwe kermis opstelling van 13-03-2019 terugluisteren.

Haarlem105 interview over kermis enquête

Hier kunt u het interview door Aiko Letschert van wijkraadslid Paul Reinders over de kermis enquête op 30-01-2019 terugluisteren.


Uitslag enquête direct omwonenden Kermis

Achtergrond

In de commissievergadering van de gemeente Haarlem (11 okt. 2018) is besloten dat er in samenspraak met de omwonenden naar verbeter- mogelijkheden van de kermis Zaanenlaan gekeken zou worden.

Omdat de gemeente zelf niet direct met plannen kwam om die samenspraak vorm te geven, terwijl de voorbereiding van de kermis 2019 al begonnen was, dreigden de verbeteringen niet meer op tijd te komen. Daarom heeft de wijkraad een subsidie aangevraagd om een enquête uit te zetten onder de direct omwonenden. Het doel hiervan was om inzichtelijk te krijgen welke verbetermogelijkheden de direct omwonenden zien om de veiligheid en leefbaarheid naar een acceptabel niveau te brengen. 

Uitslag

Motivaction heeft in opdracht van de wijkraad deze enquête uitgevoerd en een rapport opgesteld. Maar liefst 61% van de mensen rond het Zaanenpark heeft de enquête ingevuld. De resultaten zijn bekend en u kunt deze hier lezen.

De wijkraad stuurt de resultaten naar de gemeente en de gemeenteraad. We hopen dat de gemeente snel met een reactie komt en meer rekening gaat houden met de mening van de omwonenden.


Artikel Haarlems dagblad over bespreken kermis motie in de wijkraad met buurt


Gemoederen omwonenden kermis HaarlemseZaanenlaan lopen hoog op


Dat de mogelijke verplaatsing van de kermis op de Zaanenlaan de gemoederen in de buurt erg hoog doet oplopen, bleek weer tijdens een wijkvergadering van de wijkraad Planetenwijk. Ruim dertig omwonenden gaven woensdag gehoor aan de oproep van de wijkraad om langs te komen in het Posthuis in het Zaanenpark om het samen over de kermis te hebben. Dit mondde uit in een forse discussie.

„Wij als wijkraad hebben géén eigen mening wat betreft de toekomstige locatie van de kermis”, begint Cees Schrama, voorzitter van de wijkraad.

Hij poogt hiermee de lucht te klaren na commotie die in de buurt was ontstaan omdat de wijkraad in Haarlems Dagblad had gezegd ’positief verrast te zijn’ door de motie die Trots Haarlem eind vorige maand bij de gemeenteraad indiende.

In deze aangenomen motie werd voorgesteld om de kermis voortaan rondom het park te plaatsen om te voorkomen dat de attracties tegen de voortuinen van de huizen aan de Zaanenlaan komen te staan.

Schrama vervolgt: „Het zou mooi zijn als de kermis niet meer tegen de huizen aan wordt geplaatst. Hoe de opstelling er voor 2019 gaat uitzien is nu de vraag. Wij vinden dat alle veiligheidsaspecten hierbij door de gemeente moeten worden meegenomen.” Het doel van deze avond is een inzicht te krijgen in de meningen van de omwonenden, benadrukt hij.

Discussie

De kermis is al jaren onderwerp van discussie. Jaarlijks gaat het over de overlast voor de directe bewoners of de veiligheid van de bezoekers en omwonenden.

Uit recent onderzoek van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) blijkt dat de kermis op veel plekken slecht bereikbaar is voor de hulpdiensten. „De attracties staan letterlijk tegen mijn voortuin aan”, beaamt een bewoonster van de Zaanenlaan. „Sommige huizen hebben geen achterom. Die mensen zouden gevangen in hun eigen huis zitten als er bij een attractie voor hun deur brand uitbreekt.”

Hier zijn niet alle omwonenden het mee eens. „Als de nood aan de man komt, komen de hulpdiensten er echt wel bij”, wordt er geroepen. En: „Hoe lang is de kermis er nou eigenlijk? Maar negentien dagen. Het is traditie.”

Deze groep vreest dat het alternatief – het verplaatsen van de kermis naar de randen van het Zaanenpark – meer kwaad dan goed zal doen. Bewoonster van de Orionweg Marieke van Nimwegen stelt: „Het park zal onherstelbaar belast worden, de verkeers- en parkeersituatie zal onveilig worden en de sociale veiligheid in het park zal afnemen.”

Duidelijk wordt dat een passende oplossing voor het kermisprobleem voorlopig nog niet gevonden is. Eén ding waar iedereen het over eens is: de gemeente moet met een goed calamiteitenplan en een verkeerscirculatieplan komen en een goede rampenoefening uitvoeren.

De wijkraad stelt subsidie te hebben aangevraagd bij de gemeente voor een enquête onder de omwonenden. Deze zal uitgevoerd worden door een onafhankelijk bureau.


Reactie Wijkraad Planetenwijk op motie 29 november.

Wijkraad Planetenwijk ziet de keuze van de gemeenteraad voor veiligheid direct omwonenden kermis Zaanenlaan als een belangrijke stap

De wijkraad is positief verrast door de aangenomen motie van Trots op Haarlem om één van adviezen van de hulpdiensten vanaf 2019 en daarna uit te voeren. Het betreft het niet langer plaatsen van attracties aan de huizenzijde van de Zaanenlaan.

De wijkraad spant zich al jaren in voor een veiliger kermis, ook voor de direct aanwonenden. Hulpdiensten hebben al vaker het advies gegeven om de kermisattracties niet meer aan de huizenzijde te plaatsen, om zodoende te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de direct omwonenden in geval van een calamiteit.
We zijn opgelucht dat een meerderheid van de gemeenteraad nu prioriteit heeft gegeven aan het opvolgen van één van de adviezen van de hulpdiensten en daarmee de veiligheid voor de direct omwonenden te verbeteren. Dit is echt een mijlpaal.

Hoe de indeling Kermis eruit moet komen te zien, is nog onduidelijk en zal ook de bewoners van de Orionweg en de Mercuriusstraat aan kunnen gaan. Het college van B&W van Haarlem heeft aangegeven te zien hoe de kermis verbeterd kan worden rekening houdend met de wens van omwonenden. De wijkraad wil graag met de gemeente in gesprek om te kijken hoe de indeling rondom het park het beste vorm gegeven kan worden om tot een goede oplossing voor de kermis voor alle omwonenden te komen.


Motie over andere opstelling Kermis Zaanenlaan

Op 30 november heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden waarbij Trots Haarlem een motie heeft ingediend om de kermis vanaf 2019 rondom het park in te delen. Dit was eerder geadviseerd door de hulpdiensten om de opstelling van de Kermis veiliger te maken. Hierbij moet echter wel worden aangetekend dat het om een aangenomen motie gaat. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders om hier een besluit over te nemen. De burgemeester komt uiterlijk in februari met een reactie.

Nieuws over motie ‘kermis rond park’


Kermis in de media

Onderstaande artikelen zijn recent verschenen over de veiligheid van de Kermis Zaanenlaan:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/233105/Kermisbond-vreest-voor-het-einde-van-de-kermis-in-Haarlem-Noord

https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/veiligheid-kermis-zaanenlaan-haarlem-geding/

https://haarlem.nieuws.nl/nieuws/24001/wob-zaak-haarlem-wuift-zorgen-hulpdiensten-veiligheid-kermis-weg/

 

 


Brief Gemeente aan bewoners over uitslag raadsdebat kermis

181017 Brief kermis Zaanenlaan


Haarlems Weekblad artikel over het kermisdebat


Haarlem105 interview over kermisbesluit

Hier kunt u het interview over de kermis Zaanenlaan met wijkraadslid Paul Reinders met Haarlem105 terugluisteren van 17 oktober.


Haarlem105 Kermis interview

Hier kunt u het interview over de kermis Zaanenlaan met wijkraadslid Paul Reinders met Haarlem105 terugluisteren van 10 oktober.


Reactie wijkraad op plannen kermis Zaanenlaan

Positie en standpunt wijkraad

Er is een rapport uitgebracht over de toekomst van de kermis Zaanenlaan. Dat is naar aanleiding van een verzoek van de gemeenteraad aan de burgemeester en wethouders. Ook de wijkraad is benieuwd naar de uitkomsten maar is nadrukkelijk zelf geen opdrachtgever. Als gevolge van het sturen door de gemeente van een brief over een alternatieve kermis locatie, is er enige ophef ontstaan in Haarlem. Daarom willen wij hier ons standpunt kenbaar maken. De wijkraad is niet voor of tegen een kermis maar streeft in eerste instantie naar optimale veiligheid van bewoners en bezoekers van de kermis. Natuurlijk is het beperken van de overlast door de kermis een factor die meeweegt. De wijkraad blijft onafhankelijk en kritisch de zaken volgen.

Lees verder